Prejsť k hlavnému obsahu

Zmluvné podmienky HoutID

Obsah


Článok 1 - Definícia
Článok 2 - Totožnosť podnikateľa
Článok 3 - Uplatniteľnosť
Článok 4 - Ponuka
Článok 5 - Dohoda
Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy
Článok 7 - Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy
Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy
Článok 9 - Cena
Článok 10 - Zhoda a záruka
Článok 11 - Dodávka a vykonávanie
Článok 12 - Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie
Článok 13 - Platba
Článok 14 - Postup pri vybavovaní sťažností
Článok 15 - Spory
Článok 16 - Dodatočné alebo odlišné ustanovenia

Článok 1 - Definícia

Za týchto podmienok:

 1. �as odrazu: lehota, v ktorej môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy; čítať všetko o čase reflexie
 2. spotrebite�: fyzick� osoba, ktor� nekon� pri v�kone povolania alebo podnikania a ktor� uzatv�ra s podnikate�om zmluvu na dia�ku;
 3. Dag: kalend�rny de�;
 4. Trvanie transakcie: zmluvu na dia�ku, pokia� ide o s�riu v�robkov a / alebo slu�ieb, ktor�ch povinnos� dodania a / alebo n�kupu je �asovo rozlo�en�;
 5. Trvalo udr�ate�n� d�tov� nosi�: ak�ko�vek prostriedky, ktor� spotrebite�ovi alebo obchodn�kovi umo��uj� uchov�va� inform�cie, ktor� s� mu adresovan� osobne sp�sobom, ktor� umo��uje bud�ce konzult�cie a nezmenen� reprodukciu ulo�en�ch inform�ci�.
 6. Pr�vo na odst�penie od zmluvy: mo�nos� spotrebite�a zru�i� dohodu na dia�ku v r�mci lehoty na rozmyslenie;
 7. Vzorový formulár: vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý podnikateľ sprístupní a ktorý môže spotrebiteľ vyplniť, keď chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. podnikate�: fyzick� alebo pr�vnick� osoba, ktor� spotrebite�om pon�ka v�robky a / alebo slu�by na dia�ku;
 9. Zmluva na dia�ku: dohoda, ktorou sa v rámci systému organizovaného podnikateľom na diaľkový predaj výrobkov a / alebo služieb až do uzavretia dohody vrátane vrátane nej používa iba jedna alebo viac techník diaľkovej komunikácie;
 10. Technol�gia pre vzdialen� komunik�ciu: prostriedky, ktoré možno použiť na uzavretie zmluvy bez toho, aby spotrebiteľ a podnikateľ boli súčasne v jednej miestnosti.
 11. Podmienky: týchto Všeobecných obchodných podmienok podnikateľa.

Článok 2 - Totožnosť podnikateľa

WoodID
Majster Kunstweg 53
7671ED Vriesenveen
Holandsko

T (085) 060-0102
E info@houtid.nl
Obchodna komora 08171855
DIČ NL001582116B47

Článok 3 - Uplatniteľnosť

 1. Tieto v�eobecn� obchodn� podmienky platia pre ka�d� ponuku od podnikate�a a pre ka�d� dohodu na dia�ku a objedn�vky medzi podnikate�om a spotrebite�om.
 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku bude spotrebiteľovi k dispozícii znenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, že všeobecné obchodné podmienky je možné nahliadnuť u podnikateľa a že budú čo najskôr odoslané bezplatne na žiadosť spotrebiteľa.
 3. Ak je zmluva uzatvorená elektronicky preč, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy, ktorej znenie týchto všeobecných podmienok sú v elektronickej podobe k dispozícii pre spotrebiteľa takým spôsobom, že spotrebiteľ bude v jednoduchý spôsob, ako môžu byť uložené na trvalom nosiči. Ak nie je to rozumne možné, ešte pred uzavretím zmluvy, kde je uvedené všeobecné podmienky môžu byť kontrolované elektronicky a na žiadosť spotrebiteľa elektronicky alebo inak budú zaslané zdarma.
 4. V prípade, že popri platia tieto všeobecné podmienky a osobitné podmienky výrobku alebo služby, druhý a tretí odsek sa vzťahuje aj spotrebiteľ v prípade protichodných termínov vždy spoľahnúť na uplatniteľné ustanovenie, ktoré je najvýhodnejšie pre neho je.
 5. Ak je jedno alebo viac ustanoven� v t�chto v�eobecn�ch obchodn�ch podmienkach �plne alebo �iasto�ne zru�en�ch alebo zni�en�ch kedyko�vek, zmluva a tieto podmienky zostan� v platnosti pre zvy�ok a pr�slu�n� ustanovenie bude okam�ite nahraden� vz�jomnou dohodou. ustanovenie, ktor� �o najviac pribli�uje rozsah origin�lu.
 6. Situ�cie, ktor� nie s� upraven� t�mito podmienkami, musia by� pos�den� v duchu t�chto podmienok.
 7. Neistoty t�kaj�ce sa v�kladu alebo obsahu jedn�ho alebo viacer�ch ustanoven� na�ich zmluvn�ch podmienok musia by� vysvetlen� „v duchu“ t�chto podmienok.

Článok 4 - Ponuka

 1. Ak je ponuka má obmedzenú dobu alebo za určitých podmienok to bude výslovne uvedené v ponuke.
 2. Ponuka je nezáväzná. Podnikateľ je oprávnený ponuku zmeniť a upraviť.
 3. Ponuka obsahuje úplný a presný popis ponúkaných produktov a / alebo služieb. Opis je dostatočne podrobný, aby umožnil správne posúdenie ponuky spotrebiteľom. Ak podnikateľ používa obrázky, jedná sa o pravdivé zobrazenie ponúkaných produktov a / alebo služieb. Zjavné chyby alebo chyby v ponuke nie sú pre podnikateľa záväzné.
 4. Všetky obrázky, špecifikácie, údaje v ponuke sú indikatívne a nemôžu spôsobiť kompenzáciu alebo ukončenie dohody.
 5. Obrázky pre výrobky sú skutočnou reprezentáciou ponúkaných produktov. Podnikateľ nemôže zaručiť, že zobrazené farby presne zodpovedajú skutočným farbám výrobkov.
 6. Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi jasné, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky. Týka sa to najmä:
  • cena vrátane daní;
  • možné náklady na prepravu;
  • spôsob, akým bude dohoda uzavretá a aké kroky sú potrebné na tento účel;
  • či je alebo nie je uplatniteľné právo na odstúpenie od zmluvy;
  • spôsob platby, dodania a vykonávania dohody;
  • lehota na prijatie ponuky alebo lehota, v ktorej podnikateľ garantuje cenu;
  • úroveň sadzby za komunikáciu na diaľku, ak sú náklady na používanie techniky pre komunikáciu na diaľku vypočítané na inom základe, ako je bežná základná sadzba pre použitý komunikačný prostriedok;
  • či bude dohoda archivovaná po jej uzavretí, a ak áno, kde k nej môže spotrebiteľ nahliadnuť;
  • spôsob, akým môže spotrebiteľ pred uzatvorením dohody skontrolovať informácie, ktoré poskytol v rámci dohody, a prípadne ich obnoviť;
  • akékoľvek ďalšie jazyky, v ktorých možno okrem holandčiny dohodu uzavrieť;
  • kódexy správania, ktorým obchodník podlieha, a spôsob, akým spotrebiteľ môže tieto kódexy správania elektronicky konzultovať; a
  • minimálne trvanie dohody na diaľku v prípade rozšírenej transakcie.

Článok 5 - Dohoda

 1. Dohoda podlieha ustanoveniam odseku 4, uzavreté v čase prijatia spotrebiteľom ponuky a spĺňajú zodpovedajúce podmienky.
 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, obchodník bezodkladne potvrdí prijatie prijatia ponuky elektronicky. Pokiaľ podnikateľ tento súhlas s prijatím nepotvrdí, môže spotrebiteľ dohodu zrušiť.
 3. Ak je vytvorená dohoda elektronicky, bude obchodník prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu elektronický prenos dát a on sa zaistí bezpečné webové prostredie. V prípade, že spotrebiteľ môže platiť elektronicky, bude obchodník prijať príslušné bezpečnostné opatrenia.
 4. Podnikateľ sa môže - v rámci právnych rámcov - informovať, či môže spotrebiteľ splniť svoje platobné povinnosti, ako aj všetky skutočnosti a faktory, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzavretie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto vyšetrovania pádne dôvody na to, aby dohodu neuzavrel, je oprávnený odmietnuť objednávku alebo žiadosť s uvedením dôvodov alebo k realizácii pripojiť osobitné podmienky.
 5. Podnikateľ zašle spolu s výrobkom alebo službou písomne ​​alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvalé médium:
  • návštevná adresa podniku podnikateľa, kam môže spotrebiteľ so sťažnosťami ísť;
  • podmienky, za ktorých a spôsob, akým môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, alebo jasné vyhlásenie týkajúce sa vylúčenia práva na odstúpenie od zmluvy;
  • informácie o zárukách a existujúcej službe po zakúpení;
  • informácie obsiahnuté v článku 4 odsek 3 týchto podmienok, pokiaľ obchodník tieto informácie spotrebiteľovi už neposkytol pred uzavretím dohody;
  • požiadavky na zrušenie dohody, ak dohoda trvá dlhšie ako jeden rok alebo je na dobu neurčitú.
 6. V pr�pade roz��renej transakcie sa ustanovenie predch�dzaj�ceho odseku vz�ahuje len na prv� dod�vku.
 7. Každá dohoda sa uzatvára v podmienečných podmienkach dostatočnej dostupnosti príslušných výrobkov.

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Pri dodávaní výrobkov:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag on ontvangst van het product door of consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Počas obdobia reflexie bude spotrebiteľ s produktom a balením zaobchádzať opatrne. Produkt rozbalí alebo použije iba v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie, či si produkt želá ponechať. Ak využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti podnikateľovi všetko dodávané príslušenstvo a - ak je to primerane možné - v pôvodnom stave a zabalené podnikateľovi v súlade s primeranými a jasnými pokynmi poskytnutými podnikateľom.
 3. Ak chce spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný to oznámiť podnikateľovi do 14 dní od prevzatia produktu. Spotrebiteľ to musí oznámiť prostredníctvom vzorového formulára alebo prostredníctvom iného komunikačného prostriedku, napríklad e-mailom. Potom, čo spotrebiteľ uviedol, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí vrátiť produkt do 14 dní. Spotrebiteľ musí preukázať, že dodaný tovar bol vrátený včas, napríklad dokladom o odoslaní.
 4. Ak po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3 zákazník neuvedie, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, resp. produkt nebol podnikateľovi vrátený, je to nákup.

Pri poskytovaní služieb:

 1. Pri poskytovaní služieb má spotrebiteľ možnosť zrušiť zmluvu bez udania dôvodu najmenej 14 dní, počnúc dňom uzavretia zmluvy.
 2. Aby sa využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ sa sústredí na primerané a jasné pokyny poskytnuté podnikateľom s ponukou a / alebo najneskôr pri dodaní.

Článok 7 - Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy

 1. Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na spiatočnú zásielku budú znášať nanajvýš.
 2. Ak spotrebiteľ zaplatil sumu, podnikateľ mu túto sumu vráti v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Toto je podmienené tým, že produkt už bol vrátený internetovým predajcom alebo je možné predložiť presvedčivý dôkaz o úplnom vrátení. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, ktorý používa spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepovolí iný spôsob platby.
 3. V prípade poškodenia produktu v dôsledku neodbornej manipulácie samotným spotrebiteľom je spotrebiteľ zodpovedný za akékoľvek odpisy produktu.
 4. Spotrebiteľ nemôže byť braný na zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu, ak podnikateľ neposkytol všetky právne požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, musí sa tak urobiť pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Podnikateľ môže vylúčiť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o výrobky uvedené v odsekoch 2 a 3. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje iba v prípade, ak to podnikateľ jasne uviedol v ponuke alebo aspoň včas na uzavretie zmluvy.
 2. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné iba pre výrobky:
  • uskutočnené podnikateľom v súlade so špecifikáciami spotrebiteľa;
  • ktoré majú jednoznačne osobnú povahu;
  • ktoré sa kvôli svojej povahe nemôžu vrátiť;
  • ktoré môžu rýchlo pokaziť alebo starnúť;
  • ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, na ktoré nemá podnikateľ žiadny vplyv;
  • pre jednotlivé noviny a časopisy;
  • pre zvukové a obrazové záznamy a počítačový softvér, na ktorých spotrebiteľ porušil pečať;
  • v prípade hygienických výrobkov, pri ktorých spotrebiteľ porušil pečať.
 3. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné iba v prípade služieb:
  • týkajúce sa ubytovania, dopravy, reštauračných služieb alebo aktivít vo voľnom čase, ktoré sa majú vykonávať k určitému dátumu alebo počas určitého obdobia;
  • ktorého dodávka sa začala s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na premyslenie;
  • týkajúce sa stávok a lotérií.

Článok 9 - Cena

 1. Počas doby platnosti uvedenej v ponuke sa nezvyšujú ceny ponúkaných produktov a / alebo služieb s výnimkou cenových zmien v dôsledku zmien sadzieb DPH.
 2. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek, obchodné produkty alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu a ak je podnikateľ nemá žiadnu kontrolu, pri premenlivých cien. Tieto výkyvy a skutočnosť, že prípadné cenové ciele, sú v ponuke.
 3. Rast cien v rámci 3 mesiacov sú povolené iba po uzavretí zmluvy, pokiaľ sú výsledkom zákonov a nariadení.
 4. Rast cien 3 mesiacov po uzavretí zmluvy sú povolené iba vtedy, ak obchodník nesúhlasil a:
  • sú výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení; alebo
  • spotrebiteľ má právo vypovedať dohodu s účinnosťou odo dňa, keď zvýšenie ceny nadobudne účinnosť.
 5. Ceny uvedené v sortimente výrobkov alebo služieb zahŕňajú DPH.
 6. Všetky ceny podliehajú chybám pri tlači a písaní. Za následky chýb v tlači a sadzbe sa nepreberá žiadna zodpovednosť. V prípade tlačových chýb a preklepov nie je podnikateľ povinný dodať produkt za nesprávnu cenu.

Článok 10 - Zhoda a záruka

 1. Podnikateľ zaručuje, že výrobky a / alebo služby sú v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na spoľahlivosť a / alebo použiteľnosť a právnymi predpismi existujúcimi v deň uzavretia zmluvy a alebo vládne nariadenia. Ak je to dohodnuté, podnikateľ tiež zaručuje, že výrobok je vhodný na iné ako bežné použitie.
 2. Záruka poskytnutá podnikateľom, výrobcom alebo dovozcom nemá vplyv na zákonné práva a nároky, ktoré môže spotrebiteľ uplatniť voči podnikateľovi na základe dohody.
 3. Akékoľvek vady alebo nesprávne dodané výrobky je potrebné písomne ​​oznámiť podnikateľovi do 2 mesiacov od zistenia vady.
 4. Záručná doba podnikateľa zodpovedá záručnej dobe výrobcu. Podnikateľ však nikdy nezodpovedá za konečnú vhodnosť výrobkov pre každú jednotlivú aplikáciu spotrebiteľa, ani za žiadne rady týkajúce sa použitia alebo použitia výrobkov.
 5. Záruka sa neuplatňuje, ak:
  • spotrebiteľ sám opravil a / alebo spracoval dodané výrobky alebo si ich nechal opraviť a / alebo spracovať tretími stranami;
  • dodané výrobky boli vystavené neobvyklým okolnostiam alebo boli inak neopatrne ošetrené alebo sú v rozpore s pokynmi podnikateľa a / alebo boli ošetrené na obale;
  • nedostatočnosť je úplne alebo čiastočne dôsledkom nariadení, ktoré vláda urobila alebo urobí s ohľadom na povahu alebo kvalitu použitých materiálov.

Článok 11 - Dodávka a vykonávanie

 1. Obchodník bude mať čo najväčšiu starostlivosť pri prijímaní a realizáciu objednávok na produkty a pri posudzovaní žiadostí o poskytovaní služieb.
 2. Miesto dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil spoločnosti.
 3. Vzhľadom na to, čo je uvedené v odseku 4 tohto článku, spoločnosť vykoná akceptované objednávky s náležitou rýchlosťou, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s dlhšou dodacou lehotou. Ak je dodávka oneskorená alebo ak nie je možné objednávku vykonať alebo sa dá vykonať iba čiastočne, spotrebiteľ bude o tejto skutočnosti informovaný najneskôr do 30 dní po zadaní objednávky. V takom prípade má spotrebiteľ právo vypovedať dohodu bez nákladov. Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu.
 4. Všetky dodacie lehoty sú orientačné. Spotrebiteľ nemôže odvodiť žiadne práva z určených období. Prekročenie niektorého obdobia neoprávňuje spotrebiteľa na náhradu.
 5. V prípade zrušenia v súlade s odsekom 3 tohto článku podnikateľ vráti sumu, ktorú spotrebiteľ zaplatil čo najskôr, najneskôr však do 14 dní po zrušení.
 6. Ak sa zdá, že nie je možná dodávka objednaného produktu, podnikateľ sa bude snažiť dať k dispozícii náhradnú položku. Najneskôr pri dodávke sa jasne a zrozumiteľne uvedie, že sa dodáva náhradný predmet. Pri náhradných dieloch nie je možné vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy. Náklady na možnú spätnú prepravu znáša podnikateľ.
 7. Riziko poškodenia a / alebo straty výrobkov spočíva na podnikateľovi až do okamihu doručenia spotrebiteľovi alebo zástupcovi určenému vopred a oznámenému podnikateľovi, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

Článok 12 - Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie

oznámenia

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een openggingsregels en een openggingsregels en een.
 2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe en hoogste één maand.
 3. Spotrebiteľ môže dohody uvedené v predchádzajúcich odsekoch:
  • zrušiť kedykoľvek a neobmedzovať sa na zrušenie v konkrétnom čase alebo v určitom období;
  • prinajmenšom zrušia rovnakým spôsobom, ako sú ním uzatvorené;
  • storno vždy s rovnakou lehotou na zrušenie, akú si sám podnikateľ stanovil.

predĺženie

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) z diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. V afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Dohoda, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky výrobkov alebo služieb, sa môže automaticky obnoviť na dobu neurčitú, ak spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť výpovednú lehotu najviac jeden mesiac a výpovednú dobu najviac tri mesiace, ak sa dohoda rozširuje na bežné, ale menej ako raz mesačne, doručovanie denných, spravodajských a týždenných novín a časopisov.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proefing

drahý

 1. Ak má dohoda trvanie dlhšie ako jeden rok, spotrebiteľ môže dohodu vypovedať kedykoľvek po jednom roku so zrušovacou lehotou najviac jeden mesiac, pokiaľ primeranosť a nestrannosť nevylučujú zrušenie pred uplynutím dohodnutej doby trvania.

Článok 13 - Platba

 1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sumy, ktoré dlhuje spotrebiteľ, musia byť zaplatené do 7 pracovných dní po začiatku lehoty na premyslenie podľa článku 6 ods. 1. V prípade dohody o poskytnutí služby začína táto lehota plynúť po tom, čo spotrebiteľ dostane potvrdenie o dohode.
 2. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne oznámiť obchodníkovi prípadné nepresnosti v údajoch alebo určených platbu.
 3. V prípade nezaplatenia zo strany spotrebiteľa má podnikateľ právo na základe právnych obmedzení účtovať spotrebiteľovi vopred vynaložené primerané náklady.

Článok 14 - Postup pri vybavovaní sťažností

 1. Podnikateľ má studňu-propagoval sťažností a zaoberá sa sťažnosťami v rámci tohto postupu.
 2. Reklamácie plnenia zmluvy musia byť úplne a zrozumiteľne popísané podnikateľovi do 2 mesiacov od zistenia vád spotrebiteľom.
 3. Reklamácie predložené podnikateľovi budú zodpovedané v lehote 14 dní odo dňa doručenia. Ak si reklamácia vyžaduje predvídateľnú dlhšiu dobu spracovania, podnikateľ odpovie v lehote 14 dní správou o prijatí a upozornením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.
 4. Ak sa sťažnosť nedá vyriešiť vzájomnou konzultáciou, vznikne spor, ktorý podlieha postupu urovnávania sporov.
 5. V prípade sťažností sa musí spotrebiteľ najprv obrátiť na podnikateľa. Ak je internetový obchod spojený so spoločnosťou Stichting WebwinkelKeur a v prípade sťažností, ktoré nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, by mal spotrebiteľ kontaktovať spoločnosť Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), bude sprostredkovať zadarmo. Skontrolujte, či má tento internetový obchod aktuálne členstvo prostredníctvom https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/, Ak sa riešenie ešte nedosiahlo, spotrebiteľ má možnosť vybaviť svoju sťažnosť nezávislým výborom pre spory menovaným Stichting WebwinkelKeur, rozhodnutie je záväzné a podnikateľ aj spotrebiteľ s týmto záväzným rozhodnutím súhlasia. Podanie sporu tomuto výboru pre spory predstavuje náklady, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť príslušnému výboru. Je tiež možné nahlásiť sťažnosti prostredníctvom európskej platformy RSO (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Sťažnosť nepozastavuje povinnosti podnikateľa, pokiaľ podnikateľ písomne ​​písomne ​​neoznámi inak.
 7. V prípade, že podnikateľ zistí, že reklamácia je oprávnená, podnikateľ, ktorého si zvolil alebo dodané výrobky bude bezplatne vymenený alebo opravený.

Článok 15 - Spory

 1. Dohody medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia výlučne holandským právom. Aj keď spotrebiteľ žije v zahraničí.
 2. Viedenský obchodný dohovor sa neuplatňuje.

Článok 16 - Dodatočné alebo odlišné ustanovenia

Dodatočné alebo odlišné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok nesmú byť na ujmu spotrebiteľa a musia byť zaznamenané písomne ​​alebo takým spôsobom, aby mohli byť uchovávané prístupným spôsobom na trvalom nosiči.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť svoju objednávku do 14 dní od prijatia bez udania dôvodu. Po zrušení máte ďalších 14 dní na vrátenie produktu. Potom dostanete celú sumu objednávky vrátane nákladov na dopravu. Iba náklady na vrátenie z domu do internetového obchodu sú na váš vlastný účet. Tieto náklady sú približne 7,25 € za balík, presné sadzby nájdete na stránke prepravcu.

Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, produkt nám musí byť vrátený so všetkým dodaným príslušenstvom a – ak je to primerane možné – v pôvodnom stave a balení.

Pre uplatnenie tohto práva nás môžete kontaktovať na return@houtid.nl s uvedením čísla objednávky. Potom vám vrátime splatnú sumu objednávky do 7 dní od prijatia vášho vrátenia, za predpokladu, že produkt bol prijatý v poriadku.
Ak je produkt poškodený alebo je obal poškodený viac ako je potrebné na vyskúšanie produktu, môžeme vám túto amortizáciu produktu preniesť. S výrobkom preto zaobchádzajte opatrne a pri vrátení sa uistite, že je dobre zabalený.