1 januára 2020

Zmluvné podmienky HoutID

I.                     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Definícia

V týchto všeobecných obchodných podmienkach platia nasledujúce definície:
spotrebiteľ: klient, ktorý koná ako súkromná osoba alebo pri výkone povolania alebo podnikania;
remeselník: dodávateľ, ktorý vykonáva komerčné stavebné práce a ponúka produkty a/alebo služby na diaľku;
Produkty: produkty, ktoré sú ponúkané na diaľku;
Práca na stavbe: práca v rámci stavebných prác so súvisiacimi zdrojmi a materiálmi;
Rastlina: súhrn stavebných prác dohodnutých medzi spotrebiteľom a odborníkom a materiály a služby dodané odborníkom;
Viac a menej práce: dodatky alebo zníženia dohodnutého diela želané spotrebiteľom, ktoré vedú k dodatočnej platbe nad alebo pod dohodnutú cenu;
�as odrazu: lehota, v ktorej m��e spotrebite� vyu�i� svoje pr�vo na odst�penie od zmluvy;
Pr�vo na odst�penie od zmluvy: možnosť zákazníka zrušiť zmluvu na diaľku v rámci lehoty na rozmyslenie;
dohoda: dohoda medzi odborníkom a spotrebiteľom, ktorá je uzavretá v súvislosti so stavebnými prácami a prácami, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s nimi, vrátane materiálov a zdrojov;
Zmluva na dia�ku: dohoda uzavretá medzi odborníkom a spotrebiteľom v rámci organizovaného systému predaja produktov a/alebo služieb na diaľku, bez súčasnej fyzickej prítomnosti spoločnosti a spotrebiteľa, pričom až do momentu vrátane v ktorej je zmluva uzatvorená, používa sa iba jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku;

Článok 2 – Totožnosť

HoutID.nl
Master Kunstweg 53, 7671 ED Vriezenveen
Telefónne číslo: +31 6 266 623 55
E-mailová adresa: info@houtid.nl
Číslo obchodnej komory: 08171855
IČ DPH: NL 00015.82.116.B.47

Článok 3 – Rozsah pôsobnosti
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku a zmluvu medzi spotrebiteľom a odborníkom.
 2. Stavebné práce, práce, zdroje a materiály súvisiace s touto prácou nie sú zahrnuté "zmluva/kúpa na diaľku"
 3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na všetky objednávky so spotrebiteľmi, na ktorých realizácii musia byť zapojené tretie strany.
 4. Pred uzavretím zmluvy je zákazníkovi sprístupnený text týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak to nie je primerane možné, bude pred uzavretím zmluvy uvedené, že do všeobecných obchodných podmienok je možné nahliadnuť u podnikateľa a na požiadanie zákazníka budú zaslané bezplatne v čo najkratšom čase.
 5. Ak je zmluva uzatvorená elektronicky, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy môže byť text týchto všeobecných obchodných podmienok zákazníkovi sprístupnený v elektronickej podobe tak, aby bol pre zákazníka ľahko čitateľný. sú uložené. na trvanlivom nosiči dát. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, kde je možné všeobecné obchodné podmienky elektronicky nahliadnuť a že budú na požiadanie zákazníka bezplatne zaslané elektronicky alebo inak.

II.                   TERMÍNY

Článok 4 - Ponuka
 1. Ak je ponuka má obmedzenú dobu alebo za určitých podmienok to bude výslovne uvedené v ponuke.
 2. Ponuka obsahuje �pln� a presn� popis pon�kan�ch produktov, digit�lneho obsahu a / alebo slu�ieb. Opis je dostato�ne podrobn�, aby umo�nil riadne pos�denie ponuky spotrebite�om. Ak podnikate� pou��va obr�zky, ide o pravdiv� zobrazenie pon�kan�ch produktov, slu�ieb a / alebo digit�lneho obsahu. Zjavn� chyby alebo chyby v ponuke nezav�zuj� podnikate�a.
 3. Ka�d� ponuka obsahuje tak� inform�cie, o ktor�ch je spotrebite�ovi jasn�, ak� pr�va a povinnosti s� spojen� s prijat�m ponuky.
Článok 5 – Cenové ponuky
 1. Cenové ponuky zhotoviteľa vychádzajú z informácií poskytnutých objednávateľom. Objednávateľ ručí, že podľa svojho najlepšieho vedomia poskytol všetky podstatné informácie pre návrh, realizáciu a dokončenie (stavebného) diela.
 2. Ponuky realizované zhotoviteľom sú nezáväzné. Akcie sú platné 30 dní, pokiaľ nie je uvedené inak. Remeselník je viazaný cenovými ponukami len vtedy, ak je ich prijatie spotrebiteľom potvrdené písomne ​​do 30 dní, alebo ak je elektronické prijatie potvrdené rovnakým spôsobom remeselníkom, ak nie je uvedené inak.
 3. Ceny v uvedených cenových kalkuláciách zahŕňajú DPH a iné vládne odvody, ako aj všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zadaním, vrátane nákladov na dopravu a administratívu, pokiaľ nie je uvedené inak.
 4. Ak sa akceptácia (v nepodstatných bodoch) odchyľuje od ponuky zahrnutej v cenovej ponuke, odborník nie je ňou viazaný. Objednávka potom nebude uzavretá v súlade s týmto odchylným prijatím, pokiaľ odborník neuvedie inak.
 5. Zložená cenová ponuka nezaväzuje odborníka vykonať časť zákazky za zodpovedajúcu časť stanovenej ceny.
 6. Cenové ponuky sa automaticky nevzťahujú na budúce úlohy.
Článok 6 – Dohoda o výstavbe a dielo
 1. Profesionál zabezpečuje, že každé zadanie je písomne ​​zaznamenané v dohode. Zadanie obsahuje jasný popis práce, ktorá sa má vykonať s:
  • údaj o čase, kedy možno začať s prácami, a odhad doby trvania práce;
  • cena diela a metodika tvorby cien;
  • spôsob platby;
  • zmienku o práci, ktorú nebude vykonávať samotný odborník.
 2. Spotrebiteľ a odborník môžu uzatvárať dohody na základe dvoch metód tvorby cien:
  • pevná cena
  •  
 3. Od pevnej ceny je možné sa odchýliť len pri konečnom zúčtovaní na základe ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade kontroly sa spotrebiteľ a odborník dohodli, že náklady vynaložené odborníkom budú uhradené; hodinová sadzba sa určuje vopred a podľa možnosti aj ostatné náklady; pri každom zúčtovaní odborník vyúčtuje odpracované hodiny a všetky ostatné náklady vrátane nákladov na materiál súvisiaci so zadaním. Je tiež možná kombinácia dvoch metód oceňovania (čiastočne pevná cena, čiastočne kontrolovaná).
 4. Dočasné zmeny cien materiálov, ktoré nastanú viac ako tri mesiace po uzavretí zmluvy, môže odborník preniesť na spotrebiteľa.
 5. Ak je klientom spotrebiteľ, všetky ceny budú uvedené vrátane DPH.
Článok 7 – Zmluva o produktoch, nákup na diaľku
 1. S výhradou ustanovenia odseku 4 je zmluva uzavretá okamihom, keď prevzatie objednávateľom dôjde podnikateľovi.
 2. Ak zákazník prijal ponuku elektronicky, podnikateľ elektronicky potvrdí prijatie ponuky.
 3. Ak je zmluva uzatvorená elektronicky, podnikateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zaistenie bezpečného webového prostredia. Ak môže zákazník platiť elektronicky, podnikateľ prijme primerané bezpečnostné opatrenia.
 4. Podnikateľ sa môže v zákonných rámcoch informovať o tom, či je zákazník schopný splniť svoje platobné záväzky, ako aj o všetkých skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto šetrenia závažné dôvody na neuzavretie zmluvy, je oprávnený objednávku alebo žiadosť s odôvodnením odmietnuť. Podnikateľ je vždy oprávnený pripojiť k plneniu svojich záväzkov osobitné podmienky.
Článok 8 - Právo na odstúpenie od zmluvy
 1. Pri nákupe produktov cez a "zmluva na diaľku" spotrebiteľ má možnosť odstúpiť od zmluvy na diaľku bez udania dôvodu v lehote 14 dní, počítaných odo dňa uzavretia nákupu alebo odo dňa nasledujúceho po prevzatí/dodaní produktu spotrebiteľovi.
 2. Po uplynutí príslušnej lehoty (v súlade s článkom 8.1) už nie je možné nákup vrátiť, pokiaľ sa s podnikateľom nedohodne inak.
 3. Ak bude nákup vrátený po uplynutí príslušnej lehoty, bez súhlasu podnikateľa, vrátenie nebude akceptované.
 4. Počas lehoty na rozmyslenie bude spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a obalom opatrne.
 5. Spotrebiteľ môže využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy len v prípade, ak spotrebiteľ vráti produkt so všetkým dodaným príslušenstvom v pôvodnom a nepoškodenom stave a v originálnom a nepoškodenom obale podnikateľovi. Spotrebiteľ pri tom musí dodržiavať primerané a jasné pokyny poskytnuté podnikateľom.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné pre firemných zákazníkov. (B2B)
Článok 9 – Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy
 1. Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady a riziko vrátenia znáša jeho účet.
 2. Ak vzniknú náklady na príslušnú objednávku, zákazník musí tieto náklady uhradiť spoločnosti HoutID. To platí aj pre objednávky, ktoré ešte neboli doručené zákazníkovi.
 3. Ak spotrebiteľ zaplatil sumu, podnikateľ mu túto sumu vráti v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní od vrátenia alebo odstúpenia od zmluvy, ak boli splnené ustanovenia článku 8.
Článok 10 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ nemôže za žiadnych okolností využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ak produkty alebo jedno z dodávaných doplnkov:

 1. Spadajúce pod „Dohoda o stavebných prácach a súvisiacich prácach“;
 2. sú vyrábané podľa osobných špecifikácií zákazníka (prispôsobenie a iné zmeny);
 3. boli objednané špeciálne pre zákazníka (veľkosť, farba a ďalšie možnosti);
 4. mať osobný charakter;
 5. byť osobnej povahy;
 6. nemožno vrátiť vzhľadom na ich povahu;
 7. už nie sú v pôvodnom obale;
 8. sú vrátené, ak je pôvodný obal poškodený;
 9. už nie sú úplné;
 10. sú (čiastočne) poškodené počas obdobia kontroly;
 11. (čiastočne) uvedený do užívania.

III.                 IMPLEMENTÁCIA ZMLUVY

AČlánok 11 – Povinnosti odborníka
 1. Remeselník ručí za to, že dielo je odovzdané riadne a riadne v súlade s ustanoveniami zmluvy a že používa správne pracovné postupy.
 2. Pri príprave a realizácii zákazky bude odborník, pokiaľ je to primerane možné, reagovať na priania spotrebiteľa a zohľadňovať ich.
 3. Remeselník pri vykonávaní prác dodržiava platné predpisy a predpisy tak, ako sú alebo budú v platnosti v čase vykonávania prác.
 4. Odborník je povinný upozorniť spotrebiteľa:
  • nepresnosti v pridelenej práci, pokiaľ o nich odborník vie alebo by si mal byť vedomý;
  • nepresnosti v konštrukciách a pracovných metódach požadovaných spotrebiteľom;
  • známe vady hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, na ktorom sa práca vykonáva;
  • vady alebo nevhodnosť materiálov alebo pomôcok sprístupnených spotrebiteľom; to všetko v rozsahu, v akom sa remeselníkovi prezradia pred alebo počas vykonávania diela a remeselníka treba považovať za odborníka vo veci.
 5. Pokiaľ je to potrebné pre riadne vykonanie zákazky, odborník má právo dať prácu (jej časti) vykonať tretím stranám. Profesionál to urobí po konzultácii so spotrebiteľom. Odborník sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie dohodnutých záväzkov a kvality.
Článok 12 – Povinnosti spotrebiteľa
 1. Spotrebiteľ ručí za nezávadnosť a vhodnosť ním sprístupnených alebo predpísaných materiálov a pomôcok a správnosť ním poskytnutých informácií.
 2. Spotrebiteľ musí zabezpečiť, aby odborník mohol vykonávať svoju prácu včas a riadne. To tiež zahŕňa, alebo pokiaľ nie je dohodnuté inak:
  • Stránka musí byť prístupná pre materiály a zdroje
  • Povrch musí byť úplne vydláždený a musí byť rovný a rovný
  • Tam, kde sa majú základy umiestňovať do zeme, musí byť pôda úplne očistená od chodníka, sutiny, základov a pod.
  • Podnikateľ nezodpovedá za škody spôsobené na kábloch a/alebo potrubiach v zemi;
  • Obnova odstránenej dlažby na základové bloky (poeren) je na vlastný účet;
  • Napojenie a materiál na kanalizáciu je na vlastný účet;
  • Podnikateľ nezodpovedá za architektonické vady domu alebo stavieb spotrebiteľa;
  • Za potrebné povolenia je zodpovedný zákazník. Akékoľvek následky a/alebo zodpovednosť za neexistenciu správnych povolení nie sú nikdy na účet podnikateľa, ale vždy na účet zákazníka;
  • Ďalšie práce, ktoré sa ukážu ako potrebné, budú účtované spotrebiteľovi;
 3. Spotrebiteľ sám nesie riziko a akúkoľvek zodpovednosť za prácu vykonanú tretími osobami, pokiaľ on sám uzavrel so spotrebiteľom zmluvu.
 4. Ak spotrebiteľ nedodrží jednu alebo viacero dohôd, alebo ich neplní včas alebo riadne, je povinný nahradiť s tým dôvodne súvisiacu škodu.
 5. Spotrebiteľ znáša riziko škody spôsobenej:
  • nepresnosti v zadanej práci;
  • nepresnosti v konštrukciách a pracovných metódach požadovaných spotrebiteľom;
  • známe vady hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, na ktorom sa práca vykonáva;
  • vady alebo nevhodnosť materiálov alebo pomôcok sprístupnených spotrebiteľom;
  • oneskorenie v práci spôsobené spotrebiteľom;
  • neskoré vydanie požadovaných (stavebných) povolení. Tým nie je dotknutá výstražná povinnosť odborníka na základe článku 11 ods.
 6. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť, aby bol pre odborníka vždy ľahko dostupný.
Článok 13 – Zmena poverenia

Strany sa môžu dohodnúť na dodatočnej a menšej práci, pričom odborník zabezpečí, že dodatočná a menšia práca bude konkrétne písomne ​​popísaná, vrátane dohody so spotrebiteľom.

Článok 14 – Nepredvídané komplikácie
 1. Ak sa vyskytnú nepredvídané komplikácie, odborník bude spotrebiteľa čo najskôr informovať.
 2. Ak odborník nemôže zastihnúť spotrebiteľa, musí prerušiť prácu, pokiaľ si nepredvídaná komplikácia nevyžaduje okamžitý zásah.
 3. Čas, počas ktorého odborník nemôže pracovať v dôsledku ustanovení uvedených v článku 14 ods. 2 alebo v článku 12 ods. 2, spotrebiteľ preplatí odborníkovi.
 4. Akékoľvek dodatočné náklady, ktoré musí odborník vynaložiť v súvislosti s nepredvídanými komplikáciami, ktoré si vyžadujú okamžitý zásah a ktoré sú potrebné na obmedzenie škôd, uhradí spotrebiteľ, pokiaľ škodu nemožno pripísať odborníkovi.
Článok 15 – Ukončenie stavebných prác, prac
 1. Po dokončení diela remeselník vyzve spotrebiteľa na odovzdanie vykonaného diela. Spotrebiteľ musí na to odpovedať v primeranej lehote a môže dielo prijať alebo odmietnuť s výhradou alebo bez výhrady s uvedením vád.
 2. Ak sa zistia závady, ktoré musí opraviť zhotoviteľ, opraví tieto závady čo najskôr, najneskôr však do dvoch týždňov od dodania, pokiaľ to nie je možné z dôvodu okolností, ktoré sú mimo nebezpečenstva remeselník..
 3. Chyby je potrebné nahlásiť a zdôvodniť na mieste písomne, a to buď elektronicky alebo s dodacím dokladom.
 4. Ak oznámenie závad trvá dlhšie ako Počet dní 7 Ak sa tak nestane, má sa za to, že spotrebiteľ s dodaním a stavom, v akom sa v tom čase nachádza, súhlasil.

IV.                PLATBA

Článok 16 – Platobné podmienky
 1. Za stavebné práce a práce, ktoré sa majú vykonať, je potrebné uhradiť 30 % až 50 % najneskôr 14 dní pred plánovaným vykonaním zákazky. Výška zálohy je uvedená v potvrdení objednávky. Pri dodaní/dokončení je potrebné bezodkladne uhradiť zvyšnú čiastku, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodli inak. Námietky proti výške faktúr nezakladajú povinnosť platby.
 2. Pokiaľ nie je v zmluve alebo v dodatočných podmienkach ustanovené inak, sumy, ktoré dlhuje spotrebiteľ, musia byť zaplatené do 14 dní od začiatku lehoty na rozmyslenie, ak sa uplatňuje, alebo ak lehota na rozmyslenie chýba, do 14 dní. dní po uplynutí lehoty na rozmyslenie. V prípade dohody o poskytnutí služby začína táto lehota plynúť dňom nasledujúcim po tom, čo bolo spotrebiteľovi doručené potvrdenie o uzavretí zmluvy.
 3. Pri predaji výrobkov spotrebiteľom, všeobecné obchodné podmienky nesmú nikdy zaväzovať spotrebiteľa, aby zaplatil vopred viac ako 50%. Ak je stanovená zálohová platba, spotrebiteľ nemôže uplatniť žiadne práva týkajúce sa vykonania príslušnej objednávky alebo služby pred uskutočnením zálohovej platby.
 4. Spotrebiteľ je povinný nepresnosti v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch bezodkladne nahlásiť odborníkovi.
 5. Ak spotrebiteľ nesplní svoju platobnú povinnosť (povinnosti) včas, po tom, čo bol odborníkom informovaný o oneskorenej platbe a odborník poskytol spotrebiteľovi lehotu 14 dní na splnenie svojich platobných povinností, po uplynutí sa v tejto 14-dňovej lehote neuskutoční, z ešte dlžnej sumy bude dlžný zákonný úrok a podnikateľ je oprávnený si účtovať náklady na mimosúdne vymáhanie, ktoré mu vznikli. Tieto náklady na inkaso predstavujú maximálne: 15 % z nesplatených súm do 2.500 10 EUR; 2.500 % na ďalších 5 5.000 € a 40 % na ďalších XNUMX XNUMX € s minimálnou sumou XNUMX €, =. Podnikateľ sa môže od uvedených súm a percent odchýliť v prospech spotrebiteľa.
 6. Ak sa platba neuskutoční dlhšie ako 14 dní, odborník môže pozastaviť vykonávanie zákazky až do zaplatenia.
 7. V prípade likvidácie, konkurzu, zaistenia alebo pozastavenia platieb spotrebiteľa sú nároky profesionála voči spotrebiteľovi okamžite splatné.
 8. Profesionál má právo, aby platby uskutočnené spotrebiteľom smerovali predovšetkým na zníženie nákladov, potom na zníženie splatných úrokov a nakoniec na zníženie istiny a bežných úrokov. Profesionál môže bez toho, aby bol v dôsledku toho v omeškaní, odmietnuť ponuku platby, ak spotrebiteľ určí iný príkaz na pripísanie. Profesionál môže odmietnuť úplné splatenie istiny, ak nie sú zaplatené aj dlžné a súčasné úroky, ako aj náklady.
 9. V prípade nedodržania povinností zo strany spotrebiteľa, všetky náklady vynaložené na vyzdvihnutie, súdne aj mimosúdne, znáša spotrebiteľ.
Článok 17 – Výhrada vlastníctva
 1. Všetok tovar dodaný remeselníkom, prípadne vrátane návrhov, náčrtov, výkresov, filmov, softvéru, (elektronických) súborov a pod., ktorý je poskytnutý spotrebiteľovi, zostáva majetkom remeselníka, kým spotrebiteľ nesplní všetky nasledujúce povinnosti zo všetkých záväzky s remeselníkom: uzavreté objednávky boli splnené vrátane konečnej platby/zvyšku pri dodaní/dokončení.
 2. Spotrebiteľ nie je oprávnený tovar s výhradou vlastníctva dať do záložného práva ani ho iným spôsobom zaťažiť.
 3. Ak sa tretie osoby zmocnia dodaného tovaru s výhradou vlastníctva alebo si želajú založiť alebo uplatniť práva naň, spotrebiteľ je povinný o tom informovať odborníka hneď, ako to možno primerane očakávať.
 4. Spotrebiteľ sa zaväzuje poistiť a držať dodaný tovar s výhradou vlastníckeho práva proti požiaru, výbuchu a poškodeniu vodou, ako aj proti krádeži a na prvé požiadanie sprístupniť poistnú zmluvu tohto poistenia na nahliadnutie.
 5. Tovar dodaný odborníkom, ktorý podlieha výhrade vlastníctva podľa ustanovení odseku 1 tohto článku, možno ďalej predávať len v rámci bežných obchodných operácií a nikdy sa nesmie použiť ako platobný prostriedok.
 6. V prípade, že si profesionál chce uplatniť svoje vlastnícke práva uvedené v tomto článku, spotrebiteľ už teraz dáva bezvýhradný a neodvolateľný súhlas profesionálovi alebo tretím osobám, ktoré ním určí, na vstup do všetkých miest, kde sa nachádzajú nehnuteľnosti profesionála. nachádza a vziať tieto veci späť.
Článok 18 – Platba v splátkach
 1. Ak sa zmluvné strany dohodli na platbe v splátkach, platba sa uskutoční v pomere k priebehu. Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 14 dní po obdržaní faktúry.
 2. Ak bola dohodnutá platba v splátkach a odborník si nesplní svoje povinnosti týkajúce sa pokračovania diela, spotrebiteľ má právo platbu pozastaviť.
 3. Ak bola dohodnutá platba v splátkach a spotrebiteľ si neplní svoje povinnosti týkajúce sa platenia splátok, odborník má právo pozastaviť prácu. Akékoľvek škody, ktoré tým vzniknú, musí spotrebiteľ nahradiť odborníkovi.
Článok 19 – Zrušenie
 1. Ktorákoľvek strana môže zmluvu kedykoľvek jednostranne vypovedať.
 2. Predčasné ukončenie musí byť odôvodnené a potvrdené písomne
 3. V prípade predčasného ukončenia zo strany spotrebiteľa má profesionál nárok na kompenzáciu za ponúkanú prácu, pričom východisková suma je dovtedy vykonaná práca, práca, zakúpený materiál a súvisiace náklady. Predbežné výsledky dovtedy vykonaných prác budú sprístupnené klientovi na základe rezervácie.
 4. V prípade predčasného ukončenia zo strany objednávateľa zhotoviteľ na požiadanie a po konzultácii s objednávateľom zaistí prevod ešte nevykonateľného diela na tretie osoby.
 5. Ak prevod diela znamená pre zhotoviteľa dodatočné náklady, tieto budú účtované objednávateľovi.
 6. Zrušenie pre spotrebiteľov na "dohoda/kúpa na diaľku" nie je možné, vzťahujú sa na to články 8, 9 a 10.
Článok 20 – Konečné zúčtovanie stavebných prác a prác
 1. Konečnú faktúru odovzdá profesionál spotrebiteľovi pri dodaní alebo ju zašle spotrebiteľovi čo najskôr po doručení.
 2. Ak je dohoda založená na manažmente (či už v kombinácii s cieľovou cenou alebo nie), konečné zúčtovanie zahŕňa rozpis odpracovaných hodín, dodaného materiálu a iných nákladov (ako je prenájom náradia, poplatky za parkovanie, prekario atď.).
 3. Ak je dohoda založená na pevnej cene, konečné zúčtovanie obsahuje vyhlásenie o pevnej cene, prípadných „dodatočných a/alebo menej prác“ a akýchkoľvek dodatočných nákladoch v dôsledku nepredvídaných komplikácií.
 4. Záverečný výpis obsahuje aj výpis všetkých súm, ktoré už spotrebiteľ zaplatil, a zostatku.
 5. Všetky platby musia byť uskutočnené ihneď po doručení debetnou kartou alebo online prostredníctvom digitálnej platobnej platformy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na inej lehote.
Článok 21 – Pozastavenie platieb
 1. Ak dodané dielo nie je v súlade s dohodou, spotrebiteľ má právo pozastaviť platbu s tým, že suma, ktorá sa má pozastaviť, musí byť v primeranom pomere k zistenej chybe.
 2. Ak pozastavená suma nie je v primeranom pomere k zistenému nedostatku, odborník má právo účtovať si zákonný úrok z nadmernej pozastavenej sumy.

V.                  ZÁRUKA

Článok 22 – Záruka
 1. Remeselník ručí za to, že vady, ktoré sa prejavia po dodaní, budú bezplatne opravené po dobu jedného roka od dodania, pokiaľ nepreukáže, že vada nie je výsledkom práce. Ak sa strany dohodli na dlhšom termíne, musí to byť uvedené v dohode. Uvedené nemá vplyv na skutočnosť, že odborník môže zo zákona zodpovedať aj za vady diela po uplynutí tejto doby.
 2. Vady uvedené v odseku 1 sú vady, ktoré spotrebiteľ nemohol rozpoznať pred momentom ich zistenia a ktoré spotrebiteľ čo najskôr písomne ​​oznámil odborníkovi.
 3. Spotrebiteľ musí dať odborníkovi možnosť skontrolovať chyby a v prípade potreby ich opraviť.
 4. Ak si spotrebiteľ želá, aby určité materiály alebo diely dodávali konkrétne uvedení výrobcovia alebo dodávatelia, odborník môže od spotrebiteľa požadovať, aby si tieto materiály alebo diely zakúpil sám.

VI.                Spory (medzi spotrebiteľom konajúcim ako súkromná osoba a odborníkom)

Článok 23 – spory

Dohody medzi podnikateľom a zákazníkom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia výlučne právom krajiny, v ktorej má profesionál sídlo, v ktorom bol nákup uskutočnený. Na rozhodovanie o všetkých sporoch je príslušný súd v krajine nákupu, v ktorej má remeselník sídlo. Napriek tomu má odborník právo predkladať spory príslušnému súdu v mieste bydliska odporcu.

Článok 24 – Vyššia moc
 1. Zmluvné strany nie sú povinné splniť žiadnu povinnosť, ak im v tom bráni okolnosť, ktorá nie je zavinená a nie je na ich účet podľa zákona, právneho úkonu alebo všeobecne uznávaných názorov.
 2. V týchto všeobecných obchodných podmienkach sa vyššou mocou rozumejú, okrem toho, čo sa v tejto súvislosti chápe v zákone a judikatúre, všetky vonkajšie príčiny, predvídané alebo nepredvídané, na ktoré odborník nemôže mať vplyv, ale v dôsledku toho z ktorých profesionál nie je schopný plniť záväzky.prísť. Štrajky v sprievode odborníka vrátane choroby a/alebo práceneschopnosti.
 3. Profesionál má právo odvolať sa na vyššiu moc aj vtedy, ak okolnosť, ktorá bráni (ďalšiemu) plneniu, nastane po tom, čo odborník mal svoje povinnosti splniť.
 4. Strany môžu pozastaviť záväzky vyplývajúce z postúpenia počas obdobia, počas ktorého trvá vyššia moc. Ak toto obdobie trvá dlhšie ako dva mesiace, každá zo strán je oprávnená zrušiť postúpenie bez povinnosti zaplatiť druhej strane náhradu.
 5. Pokiaľ remeselník čiastočne splnil alebo bude môcť splniť svoje povinnosti podľa zákazky v čase vzniku vyššej moci a splnená časť alebo časť, ktorá sa má vykonať, má samostatnú hodnotu, je remeselník oprávnený povinnosti splniť alebo splniť. už splnené. budú vyhlásené samostatne. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť túto faktúru tak, ako keby išlo o samostatné postúpenie.
Článok 20 – Rozhodné právo

Holandské právo sa vzťahuje na každé postúpenie medzi dodávateľom a klientom; aj keď má klient bydlisko alebo sídlo v zahraničí. Dodávka a služby sú realizované v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Služby zákazníkom

Zostať v kontakte


Vyrobené tak, aby vydržali HoutID. Všetky práva vyhradené.